Yhdistys

Kyläyhdistys

Kyläyhdistyksen säännöt

1. Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Lasikankaan kyläyhdistys ry ja kotipaikka Pattijoki

2. Tarkoitus ja toiminta

Yhdistyksen tarkoituksena on Pattijoen Ylipään asukkaiden yhdyssiteenä

 • toimia kylän yhteisten ja henkisten ja aineellisten olojen kehittämiseksi sekä viihtyvyyden ja yhteishengen lisäämiseksi paikallisen omaleimaisuuden pohjalta
 • edistää kylän hyvinvointia ja tunnetuksi tekemistä
 • edistää kylän luonnon ja kulttuuriympäristön sekä perinteiden ja historian vaalimista
 • lisätä nuorten ja vanhusten viihtyisyyttä kyläyhteisössä

Tarkoitustensa toteuttamiseksi kyläyhdistys

 • järjestää erilaisia, lähinnä maksuttomia yleisötilaisuuksia ja kylätapahtumia ja talkoita
 • hakee mukaan ja osallistuu erilaisiin kylän kehittämishankkeisiin
 • hakee yhteistyökumppaneita ja –muotoja myös muista kunnista ja yhdistyksistä
 • antaa lausuntoja, tekee anomuksia viranomaisille ja järjestää tiedotus- ja koulutustilaisuuksia

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi

 • toimeenpanna rahakeräyksiä ja arpajaisia luvan saatuaan
 • hakea ulkopuolista rahoitusta
 • järjestää erilaisissa tapahtumissa ja tilaisuuksissa pienimuotoista myyntiä ja arpajaisia ja hankkii asianomaiset luvat. Yhdistys voi periä tapahtumissa ja tilaisuuksissa sisäänpääsymaksua
 • yhdistys voi harjoittaa kauppa- ja kioskiliikettä, kumpaakin vain yhdessä toimipaikassa
 • yhdistys voi omistaa toimintaansa nähden tarpeellisia kiinteistöjä. Yhdistys voi myös vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja.

3. Jäsenistö

Yhdistyksen jäsenenä voi olla Pattijoen Ylipään kylän ja sen ympäristön vakituinen asukas, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen säännöt. Jäsenet hyväksyy hallitus. Jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun päättää vuosikokous.

4. Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri ja rahastonhoitaja sekä 6-15 jäsentä.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan ja hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtajan kutsusta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet jäsenistä, puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja mukaan lukien on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan, ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja sihteeri, kaksi yhdessä.

5. Tilikausi ja tilintarkastajat

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen on annettava tilintarkastajalle vähintään kolme viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastaja antaa hallitukselle kirjallisen lausunnon vähintään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.

6. Yhdistyksen vuosikokoukset

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä aikana tammi-huhtikuussa. Ylimääräinen kokous pidetään jos hallitus katsoo siihen aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä 14 vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus on esitetty hallitukselle. Yhdistyksen kokouksissa jokaisella jäsenellä on yksi ääni.

7. Kokoustapa ja -aika

Yhdistyksin kokousiin kutsutaan vähintään 5 vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitse lähetetyillä kirjeillä tai julkaisemalla kutsu vuosikokouksen päättämässä sanomalehdessä. Hallituksen kokouksiin kutsutaan henkilökohtaisesti kirjeellä vähintään 5 vuorokautta ennen kokousta.

8. Yhdistyksen vuosikokous

Käsiteltävät asiat:

 1. Kokouksen avaus, valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja 2 pöytäkirjan tarkastajaa, jotka toimivat myös ääntenlaskijoina
 2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 3. Hyväksytään esityslista
 4. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto sekä vahvistetaan tilinpäätös
 5. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 6. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, talousarvio, liittymis- ja jäsenmaksun suuruus
 7. Päätetään kokouskutsutavasta 7 §:n mukaisesti
 8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
 9. Valitaan tilintarkastaja ja varatilintarkastaja
 10. Käsitellään muut esille tulleet asiat
 11. Kokouksen päättäminen

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun

9. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa kolme neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Asia on mainittava jo kokouskutsussa. Yhdistyksen purkautuessa tai lakkautuessa yhdistyksen varat käytetään yhdistyksen tavoitteiden edistämiseen purkamista päättävän kokouksen määräämällä tavalla.